تصاویر/ زندگی در مدار ۵۰ درجهاین روزها شاهد افزایش بی سابقه دمای هوا در استان خوزستان هستیم به طوری که در ساعاتی از شبانه روز دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتی گراد می رسد. روند افزایشی گرما در خوزستان منجر به تعطیلی ادارات در ۱۶ شهر در روز دوشنبه ۳۰ خرداد شده است. افزایش بیش از حد دما در زمان اوج گرما به این معنی است که خیابان های اصلی شهرها در بیشتر مواقع خلوت هستند. عکس های این گزارش در شهرهای اهواز و دزفول گرفته شده است.