تصاویر/ دنیای شگفت انگیز ذره بین
عکاسی ماکرو نوعی عکاسی کلوزآپ از سوژه های کوچک است. به طور کلاسیک، سوژه در یک تصویر ماکرو بزرگتر از اندازه آن در نگاتیو بود و امروزه تصویربرداری ماکرو ایجاد تصویری از سوژه در ابعاد بزرگتر و واضح تر از آنچه در زندگی دیده می شود، است.