تصاویر: آبهای استحمام در چشمه علی
چشمه چشمه علی یکی از نقاط باستانی، دیدنی و گردشگری شهرستان ری است. این سرچشمه در همسایگی ابن بابویه، برج طغرل، قلعه رشکان و در زیر رگبار ری قرار دارد و نام باستانی این منبع سورین است. «چشمه علی» منسوب به ساسانیان سال هاست که تابستان های گرم را برای بچه های محله های فقیرنشین خنک می کند. کودکان شهر عاشق دریای کوچک خود هستند و شیرین ترین لحظات زندگی خود را در کنار حباب های صابون منعکس شده سپری می کنند.