تسهیل فرار مغزها در هنگ کنگ با بازآموزی و ادغام مجدد سالمندان در نیروی کار.


حفظ نیروی کار و موتور اقتصادی در هنگ کنگ مستلزم ارزیابی مجدد رویکرد سنتی ما برای بازنشستگی است. توانمندسازی بازنشستگان و کارگران مسن‌تر و افزایش مهارت‌های آنها به هنگ‌کنگ کمک می‌کند تا از فرصت‌هایی که امید به زندگی ارائه می‌کند، استفاده کند.