تراکنش های ایمن همراه خود رمز رفتن خوب بار خوردن آفلاینجدا از سرعت بخشیدن به تراکنش ها برای مشتریان، افزایش ایمنی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند نیازها این سرویس است. متعاقباً در صورتی کدام ممکن است گوشی در اختیار فردی عکس باشد هر دو به خانه شکنی گذشت باشد، ورود غیرمجاز به رمز کاربری غیرقابل دستیابی {خواهد بود}.