تخلیه فهرست بدهکاران اصلی به موسسه مالی های مسکونی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست بانکی
سه موسسه مالی مسکن کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست پس اجتناب کرده اند موسسه مالی سراسری اسامی بدهکاران اصلی شخصی را گفتن کردند.