تجارت چین و آفریقا در سه ماهه اول افزایش یافت، اگرچه ماه های آینده ممکن است شاهد کاهش قیمت باشیم


یک معدنچی صنعتگر در Tilwizembe، یک معدن مس-کبالت صنعتی سابق، در نزدیکی Kolwezi، جمهوری دموکراتیک کنگو کار می کند.  تجارت بین چین و آفریقا در سه ماهه اول، عمدتاً به دلیل صادرات آفریقایی مواد معدنی و فلزات خاکی کمیاب قوی بود.  عکس: رویترز

یک معدنچی صنعتگر در Tilwizembe، یک معدن مس-کبالت صنعتی سابق، در نزدیکی Kolwezi، جمهوری دموکراتیک کنگو کار می کند. تجارت بین چین و آفریقا در سه ماهه اول، عمدتاً به دلیل صادرات آفریقایی مواد معدنی و فلزات خاکی کمیاب قوی بود. عکس: رویترز