به این شخص میهن پرست دقیق می گویندیکی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما در توییتر شخصی نوشت: وطن پرست دقیق آقای حمید نوری است کدام ممکن است به مدت سه سال {به دلیل} اتهامات بی مقدمه منافقین در سلول های انفرادی در زندان های سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیر شکنجه حاضر نشد. خوب عبارت علیه ایران اطلاع دهید. علی نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطنت طلبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح طلبانی کدام ممکن است نیازمند تحریم ایران بودند.