بریتانیا برچسب گذاری الکترونیکی مهاجرانی را که از مسیرهای غیرضروری و خطرناک می آیند راه اندازی کرده است.


طرح آزمایشی ۱۲ ماهه شامل برچسب گذاری الکترونیکی افراد خاصی است که وارد قایق های کوچک یا پشت کامیون می شوند. روز سه شنبه، دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع هواپیمای اجاره ای بریتانیایی که پناهجویان را به رواندا می برد، رای داد.