بررسی ۳ کانال به دلارحوالی ظهر دیروز دلار سودآور شد اجتناب کرده اند سقف ۲۸ هزار تومانی حرکت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارد کانال بالاتری شود. نوسانات اسکناس آمریکا {در این} کانال توهم زیادی به حضور جدیدترین نرخ این فارکس در کانال ۲۸ هزار تومانی داشت. به منظور که بیانیه شد قیمت ها به همان اندازه ۲۸.۱۲۰ تومان بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند رسیدن نرخ دلار به این سقف مقاومتی، توسعه صعودی متوقف شد.