بایدن از برنامه های خود برای ارسال یک میلیارد دلار کمک آمریکا به اوکراین خبر دادرئیس جمهور آمریکا از ارسال کمک های جدید به مبلغ یک میلیارد دلار به اوکراین خبر داد. این کمک ها شامل افزایش مقادیر توپخانه و تجهیزات دوربرد و همچنین سلاح های سطح به دریا برای دفاع ساحلی و مهمات برای توپخانه و سیستم های موشکی پیشرفته است.