بازار سهام در روزهای بلند مدت چگونه پیش سوراخ بینی می تدریجی؟


بازار سرمایه همین الان برای سومین روز متوالی انبساط داشت، حتی در روز سه شنبه هفته قبلی همراه خود یک زمان کوتاه کاهش…

بازار سرمایه همین الان برای سومین روز متوالی انبساط داشت به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند سقوط سه شنبه قبلی را جبران تدریجی. نکته قابل ملاحظه {در این} سه روز همزمانی همراه خود انبساط شاخص کل حقوق صاحبان سهام همراه خود ورودی پول دقیق به بورس بود کدام ممکن است نکته مثبتی برای بازار سرمایه است.

ایسنا نوشت: پیشنهادات در بورس ۳ علامت خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم برای سهامداران داشت؛ «ورود پول دقیق به بازار سرمایه»، «احیای مازاد تقاضا دسترس در بازار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «انبساط مستمر همه شاخص‌های هدفمند» سه سیگنال خوش بینانه این روزهای پیشنهادات بورس است. تداوم این سه سیگنال ممکن است به اوقات فراغت نسبی دسترس در بازار سرمایه منجر شود.

اگر بازار سرمایه به اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادل برسد، امید است {در میان} مدت این بازار بازدهی خوبی را برای معامله گران به در کنار داشته باشد.

در دومین روز کاری هفته، قیمت اکثر نمادهای پتروشیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیمیایی افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه محصولات شیمیایی سبزترین گروه بازار بود کدام ممکن است به همین ترتیب خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات شیمیایی بیشترین خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگاه پول را داشتند.

* اثربخشی نشانه ها چقدر است؟

شاخص کل بورس در جریان پیشنهادات روز یکشنبه همراه خود انبساط ۷۴۰۸ واحدی به رقم منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ واحد رسید. بازده این شاخص خوش بینانه ۰.۵ سهم بود.

شاخص کل همگنی بورس نیز همراه خود افزایش ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۱ واحدی به رقم ۳۹۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۷ واحد رسید. این شاخص نیز در ۰.۸۷ سهم خوش بینانه شد. شاخص فرابورس همراه خود انبساط ۱۴۷ واحدی توانست روی عدد ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۰ واحد قرار گیرد.

* کاهش جریان پول دقیق به بازار سهام

در جریان پیشنهادات روز یکشنبه ۱۲۰ میلیارد تومان پول دقیق وارد بورس شد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۴۴ سهم کاهش داشت. این سومین روز متوالی است کدام ممکن است تصرف قانونی خوش بینانه تبدیل می شود.

در پیشنهادات روز یکشنبه بیشترین ورود پول دقیق به سهام نمایندگی های واتوسا (نمایندگی بهبود صنایع ایران)، توکن آریا (نمایندگی پلیمر آریا ساسول)، شیم (پتروشیمی پرسپولیس) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توکن فلز (فلز مبارکه اصفهان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید فملی (فملی) بود. صنایع سراسری مس ایران) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گانگین (گوهر مالی گردشگری ایران) بیشترین درگاه پول دقیق را به بازو معرفی شده است اند.

انبساط خوب ارزش کل پیشنهادات در بورس

خوب ارزش پیشنهادات کل بورس همین الان به ۱۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۸ میلیارد تومان یعنی ۳۷ سهم نسبت به دیروز رسید. خوب ارزش پیشنهادات اوراق مشارکت دسترس در بازار دوم ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۵ میلیارد تومان برابر ۲۷ سهم اجتناب کرده اند خوب ارزش کل پیشنهادات بازار سرمایه بود.

خوب ارزش پیشنهادات سهام دانش همین الان همراه خود ۲۰ سهم افزایش نسبت {به روز} کاری قبلی به پنج هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ میلیارد تومان رسید کدام ممکن است ۴۷ سهم اجتناب کرده اند پیشنهادات بورس را در اختیار دارد.

* تقاضای بیش اجتناب کرده اند حد دسترس در بازار پول

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۳۳۳ توکن افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ توکن در پیش بینی کسب بودند. به عبارت تولید دیگری ۷۰ سهم بازار همراه خود انبساط قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ سهم بازار معامله را تخصص کردند.

در جریان پیشنهادات همین الان خوب ارزش صف های کسب نیز همراه خود کاهش ۱۶ درصدی نسبت به نوک روز کاری در گذشته به ۴۳۷ میلیارد تومان رسید.

همین الان نمادهای ورنا (نمایندگی رنا)، وهان (نمایندگی بهبود پولی مهر آیندگان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازار (نمایندگی اقتصادی زر ماکارون) در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفتند.

در نهایت پیشنهادات روز یکشنبه، قیمت ۱۴۴ توکن کاهش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه توکن در صف کالا قرار داشت. به عبارت تولید دیگری، بازار ۲۹ سهم کاهش یافته است است.

در جریان پیشنهادات همین الان خوب ارزش صف های کالا آخرین بازار همراه خود ۱۷ سهم کاهش نسبت {به روز} کاری در گذشته به پنج میلیارد تومان تغییر شد.

در نهایت پیشنهادات روز اکثر صف های کالا ترکیبی آوری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده منصفانه کد صف کالا داشتند. سهامداران توکن قدرت ۱ (موسسات پولی بورس قدرت) نتوانسته اند لیست پیش بینی کالا این سهام را ترکیبی آوری کنند.