این هم منصفانه صحنه {غم انگیز} در اروپا + عکسیکی اجتناب کرده اند مشتریان دنیای آنلاین ما در توییتر نوشت: مناسب است، اوکراین نیست، با این حال اروپاست. چیزهای لذت بخش تولید دیگری