این سیستم معلم افراد ایران چیست؟


برنامه مربی مردم ایران چیست؟

اتحادیه فوتبال عراق برای هدایت کارکنان سراسری فوتبال عراق همراه خود کارلوس کی فرآیند وارد مذاکره شد.

کی فرآیند به هدایت عراق پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رد کرد.

وی ذکر شد: قادر نیستم هدایت عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربیگری کارکنان سراسری فوتبال را بپذیرم، از قهرمانی در جام ملت های آسیا جزو این سیستم حال من می خواهم نیست. به هر طریقی ممنون اجتناب کرده اند پیشنهادتون