ایرانیان مقیم آمریکا قصد بازگشت دارنددر واقع وخامت اوضاع سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در آمریکا نیز شتاب خواهد گرفت، پس بیشتر است ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای احترام به وطن این سیستم ریزی کنند.

حسن عباسی در توئیتی نوشت: فضای سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اروپا اجتناب کرده اند وضعیت «دوره ای» به مرحله «فشار» رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور پیوسته به مرحله «تشنج» نزدیک تبدیل می شود. به دلیل اقامت برای غیر اتحادیه اروپا ها دردسرساز تبدیل می شود. ایرانیان مقیم اروپا باید به طور پیوسته برای ادای احترام به وطن شخصی کنار هم قرار دادن شوند.

در واقع وخامت اوضاع سیاسی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در آمریکا نیز شتاب خواهد گرفت، پس بیشتر است ایرانیان مقیم آمریکا برای ادای احترام به وطن این سیستم ریزی کنند.