اولین خرس سیاه آسیایی در حاجی آباد رؤیت شدرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان حاجی آباد گفت: این شهرستان از نظر تنوع زیستی دارای گونه های پلنگ، گرگ، گراز وحشی، بز، قوچ و میش، انواع پرندگان اهلی و مهاجر و خزندگان است تنوع زیستی حیات وحش در حاجی. شهر آباد.