انهدام ۵۰۰ کیلوگرم ریواس در کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالکان / دستگیری عاملانبه گزارش شفاف، علی روشنی ذکر شد: بر ایده گزارش های دریافتی مبنی بر اساس کنی ریواس در ارتفاعات جهان ایمنی شده البرز جنوبی، گروه های گشتی متشکل اجتناب کرده اند تنظیم بانان پاسگاه کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره ایمنی تنظیم زیست استان تهران به محل اعزام شدند. در اقدامی غافلگیرانه ۲ محموله اجتناب کرده اند این تاسیسات تولیدی ها در گذشته اجتناب کرده اند خروج اجتناب کرده اند جهان با همکاری همکاران تنظیم زیست ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد.

رئیس اداره ایمنی تنظیم زیست استان تهران ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ کیلوگرم ریواس اجتناب کرده اند متخلفان اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده به مراجع قضایی راه اندازی شد تبدیل می شود.

به مشاوره روشنی، بر ایده بند ۱۰ قوانین شکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام، تخریب محصولات اعم اجتناب کرده اند برداشتن، هرس، درختچه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرس غیرمجاز در مناطق ایمنی‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهگاه‌های حیات وحش ممنوع است، تجاوز به عنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب نیز {در این} مناطق ممنوع است. کدام ممکن است باعث تخریب زیستگاه حیات وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست شود تخلف محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با عاملان آن برخورد قانونی تبدیل می شود.

ریواس یکی اجتناب کرده اند محصولات دارویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیره ای است کدام ممکن است در فصل بهار در مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردسیر می روید. متأسفانه برخی اجتناب کرده اند گیرندگان با تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس زایی این گیاه در گذشته اجتناب کرده اند ساخت بذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جلوگیری اجتناب کرده اند انبساط مجدد آن، اکوسیستم را ضعیف می کنند. کاهش انتخاب گونه ای

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان