انضباط نظام بانکی را قابل توجه می گیریمبه گزارش پایگاه خبری صراط، آقای ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در دیدار با تشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان دانشجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} پرس و جو فراوان اجتناب کرده اند دانشجویان مبنی بر میل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان مقامات از ما ذکر شد: مقامات امام است. سخنان خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تصمیم گرفت به یکپارچه این گفتمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید بر عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شناخته شده به عنوان رکن بی نظیر این سخنرانی هستیم.

رئیس جمهور افزود: میل سیزدهم مقامات پیگیری نتیجه گیری ابلاغیه گام دوم انقلاب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این اعلامیه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ملت را یکپارچه خواهیم داد. علاوه بر این اقدامات مقامات پس اجتناب کرده اند مدتی بر مقدمه این سند مکتوب قابل تعیین مقدار است. متعاقباً میل های مقامات انصافاً خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه تردیدی {وجود ندارد}.

رئیسی در تشریح مسیرهای بی نظیر مقامات خاطرنشان کرد: عدالت به طور عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت مالی اجتناب کرده اند جمله موضوعاتی است کدام ممکن است رشد نیافتگی در آن موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب افزایش بخش‌های مختلف ملت شده است، از بخش‌هایی اجتناب کرده اند ملت دارای نسبی {بوده است}. ملاحظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی برخی اجتناب کرده اند بخش ها کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند. یادت باشه.

رئیس جمهور بر مقدمه سخنان مقامات به مشخصه های بی نظیر بودجه سال جاری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: محور بی نظیر بودجه ۱۴۰۱ را {به سمت} عدالت محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازوکار مورد نیاز برای حضور عدالت اجرایی در بودجه قرار داده ایم. {در این} راستا اندیشه در مورد شد کدام ممکن است در هر استان صندوقی وجود داشته باشد کدام ممکن است دارایی ها حاصل اجتناب کرده اند کالا اموال مازاد دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق تصرف معادن هر استان را به صندوق شبیه به استان منتقل تدریجی تا بتوانند اجتناب کرده اند آن برای غنی سازی استان شخصی استفاده کنند. ماموریت های ناتمام

آیت الله رئیسی تاکید کرد: پایان دادن ماموریت های نیمه تمام با بازدید به استان ها تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداران برای تامین دارایی ها برای غنی سازی ماموریت های نیمه تمام شخصی نیازی به برای مشاوره پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای مقامات ندارند.

رئیس جمهور در یکپارچه با خاص اینکه مقامات در بودجه امسال ۸ نسبت انبساط مالی داشت، خاطرنشان کرد: در حالی کدام ممکن است در سال های قبلی نرخ انبساط مالی حدود ۴ نسبت بود، با این حال امسال در تذکر داریم ارزش ها را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدها را افزایش دهیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بهره وری} ۸ نسبت انبساط تدریجی.

آیت الله بی نظیر {در این} خصوص تاکید کردند کدام ممکن است «افزایش یارانه ها {نمی تواند} اشکال مالی مردمان را به صورت ایمن رفع تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز است انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت در ملت افزایش یابد».

رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به موضوع عدالت مالیاتی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند این مقامات ساده ۴ میلیون مودیان وجود داشت با این حال در هفت ماه قبلی با تعیین خطرناک مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بیش از دو میلیونی مودیان. ، افزایش حدود ۱۱۰ درصدی اظهارنامه مالیاتی داریم.

آیت الله رئیسی نیازمند برداشتن گام مهم تولید دیگری در اجرای قوانین برای تسهیل در اخذ مجوزهای تجاری اجتناب کرده اند سوی مقامات شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هفته قبلی با جدیت پیگیری کردند کدام ممکن است پیشرفت ملموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوبی است.

رئیس جمهور علاوه بر این به موضوع افزایش کمیت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش خارجی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: کمیت صادرات بازرگانی در ماه های فعلی حدود ۴۳ نسبت افزایش داشته است در حالی کدام ممکن است رکورد ترانزیت ریلی در سال های فعلی آسیب دیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم کشورمان اجتناب کرده اند ترانزیت بی رنگ شده است موارد در جهان افزایش کشف شد.

آیت الله رئیسی در نهایت این بخش اجتناب کرده اند سخنان شخصی افزود: با امتحان شده همه فعالان تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری ملت، اراده بچه ها مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران دولتی در صنعت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نفت. در فصل افزایش تحریم ها در ملت، سخنگوی کاخ سفید اعتراف کرد کدام ممکن است آمریکا در اعمال فشار حداکثری بر مردمان ایران متحمل «شکست شرم آور» شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتیجه امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مردمان بود. از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} برای خنثی کردن تحریم ها.

آیت الله بی نظیر علاوه بر این به موضوع پول خارجی محبوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های طلاب {در این} بخش ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: با این حال مقامات سعی کرد اقداماتی را انجام دهد تا به مردمان فشار نیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای اساسی با بیرون دغدغه در اختیار مردمان قرار گیرد. .

رئیسی با ردیابی به کارهای {انجام شده} مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاس ها متنوع با اقتصاددانان، ذکر شد: با اشاره به پول خارجی محبوب ۲ تذکر موجود است، برخی آن را مفسده می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بردن آن را موجب مشکلات مالی می دانند، با این حال مقامات انتخاب گرفت با آن کار قابل توجه انجام دهد. عرض ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین عارضه پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول نقد ۴۲۰۰ تومانی باید یکپارچه داشته باشد یا غرامت به مردمان بدهیم تا مشکلی پیش نیاید.

رئیس جمهور به ظن مونتاژ ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت ۴ سال ذکر شد: آغاز شده است. متعاقباً قول مونتاژ ۴ میلیون مسکن در ۴ سال قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه باید افرادی که در سال های قبلی کار را توقف کردند پاسخگو باشند.

رئیس جمهور با ردیابی به اظهارات یکی اجتناب کرده اند دانشجویان مبنی بر ساماندهی نظام بانکی در ملت ذکر شد: مقامات به طور قابل توجهی در جستجوی نظم بخشیدن به نظام بانکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شاهد هستند کدام ممکن است تنظیمات در نظام بانکی به طور پیوسته تحریک کردن شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه ممکن است داشته باشد.”

آیت الله رئیسی در خصوص تعمیر فقر از حداکثر ذکر شد: در دوران آستان قدس رضوی تجربیات موفقی در نبرد با فقر از حداکثر در محیط شهر مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً در مورد توانمندی هایی کدام ممکن است در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزد مقامات موجود است داشته ایم. توافق نهادهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر کاملاً در ملت».

رئیس جمهور با استقبال اجتناب کرده اند انتقاد اجتناب کرده اند سند سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند تحقیق آن توسط دانشجویان، ذکر شد: خواه یا نه می توانید تجزیه و تحلیل کنید کدام ممکن است کدام مقامات های زودتر سند سوئیچ یا این سیستم مدون را حاضر کرده اند؟ کمتر اجتناب کرده اند ۵۰۰ کارشناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اندیشکده به سند تغییر مقامات کمک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما آن را به اطلاع عموم رساندیم تا نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرین شود تا به سندی فاخر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی برسیم.

رئیسی به موضوع خودرو نیز ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: عقب ماندگی های قابل توجه {در این} زمینه موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دور شدن انحصار {در این} بخش اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب داریم سهم مقامات را در دسترس بودن کنیم. {در این} زمینه برای به اشتراک گذاشتن خرید و فروش.”

رئیس جمهور بر لزوم بهره مندی اجتناب کرده اند توانمندی های بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: به استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرا ادعا کرده ام کدام ممکن است حلقه توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصیحت نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان داشته باشند.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: توسعه کسب علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت دانشجویان باید قابل پیش سوراخ بینی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر علوم نیز موظف است به پیگیری ها دانشجویان {در این} زمینه معامله با تدریجی تا دانشمند بداند کدام ممکن است بلند مدت اش تامین است.

{در این} مونتاژ آرچا نامدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد رمضانی به تصویر اجتناب کرده اند باند دانشجویی، امین توکلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشنک مرادی اجتناب کرده اند صفحه بحث های آموزشی، محمد حسین کاظمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تینا الحاج محمدی اجتناب کرده اند اتحادیه اسلامی دانشجویان، محمد صالح ترکمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاطمه السادات کاظمی اجتناب کرده اند اطلاعات آموز جنبش عدالتخواه، محمدمهدی رحمتی مهدیه مبتلا اجتناب کرده اند گروه های جهادی دانشجویی، امیرحسین پناهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زینب شندی اجتناب کرده اند اتحادیه صفحه بحث های اسلامی دانشجویان بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتبی منگلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیضه فتحی اجتناب کرده اند محل کار تحکیم وحدت اولویت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت های شخصی را خاص کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت ها ایده ها در زمینه های مختلف دانشجویی، آموزشی، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس با رئیس جمهور.