اعتراض بازنشستگان به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار


اعتراض بازنشستگان به عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار

اعلام افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر رده ها در حالی که سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی مستمری این گروه را داده بود، نارضایتی بازنشستگان را برانگیخته است.

حسنعلی مرادی (فعال بازنشسته صنفی) در این باره می گوید: مگر در اصل ۹۶ مقرر نشده است که مستمری مستمری بگیران به اندازه هزینه معیشت و تورم افزایش یابد. تورم تجمعی ۱۴۰۰ و بهار امسال را محاسبه کنید. هزینه واقعی زندگی برای بازنشستگان بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. چگونه افزایش حقوق فقط ۱۰ درصد است؟

مرادی گفت که تعداد زیادی از بازنشستگان “متوسط” هستند اما در واقع اندکی بیش از حداقل مستمری دریافت می کنند. می افزاید: به افزایش ۱۰ درصدی مستمری مستمری بگیران سایر رده ها اعتراض داریم. کارگران بازنشسته عموماً کم درآمد و نزدیک به حداقل دستمزد هستند. مستمری بگیری که در سایر سطوح در نظر گرفته می شود، تنها چند صد هزار تومان یا حداکثر یک میلیون تومان بیشتر از حداقل مستمری دریافتی دارد. آیا افزایش ۱۰ درصدی موجه است؟

به گفته وی افزایش اجاره بها و خواربار، کمر بازنشستگان را خم کرده است. ما از آنها انتظار داشتیم که نه تنها از حقوق و دستمزد شورای عالی کار پیروی کنند، بلکه به تطبیق خود برای بهبود شرایط زندگی بازنشستگان ادامه دهند. اما اکنون مشخص شده است که حمایت از مستمری بگیران فقط یک شعار است و معنای عملی ندارد.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید کرد: انتظار داریم دولت این مصوبه غیرقانونی را لغو کند و افزایش مستمری بازنشستگان و همچنین لایحه دستمزد مصوب شورای عالی کار را به رسمیت بشناسد. افزایش ۱۰ درصدی به معنای فقیر کردن مستمری بگیران و حذف متوسط ​​دریافت‌کنندگان نیست. دیر نیست که خودشان این قطعنامه را لغو کنند.