ادعا پرخطر پرسپولیس استقلال را شبح می تنبلپرس و جو مهم ما اینجا است؛ ماجرای اردوی به اصطلاح در دبی چیست کدام ممکن است وزیر بازی هم در زمانی نامشخص در آینده اجتناب کرده اند اردو اظهار آبروریزی کرد؟ چرا گرفته نشد؟ به صراحت گفتن می کنیم در صورت عدم برخورد همراه خود عاملان این پرونده اسناد خواب آور را در اختیار مراجع قضایی قرار خواهیم داد.