اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخریب مزرعه خشخاش در بهبهانحدود ۴۰۰۰ بوته خشخاش در مزرعه کاشته شد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند مستندسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم قضایی بلافاصله تخریب شد.