آیا روسیه در مسیر ایران فیلتر می شود؟پس از سفر وزیر ارتباطات به روسیه و در جریان مذاکرات، گفتگوها و اخبار غیررسمی از مذاکرات مسئولان و سیاستگذاران اینترنت در ایران با مسئولان «روسکام نازور» منتشر شد. این خبر البته با جزئیات همراه نبود، اما با توجه به کار ویژه موسسه “روسکامنازور” که در زمینه فیلترینگ و محدودیت فعالیت می کند، شبهه ها مبنی بر انتقال تجربیات روسیه در زمینه اینترنت به ایران.