آیا جوکووی اندونزی می تواند نفس راحتی بکشد، زیرا آلودگی هوا در جاکارتا و دیگر شهرها همچنان باعث مرگ زودهنگام ده ها هزار نفر می شود؟


اگرچه کیفیت هوای جاکارتا اغلب از دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی فراتر می رود، فعالان می گویند که دولت هنوز با آلودگی مقابله نکرده است. این ایالت حتی در سال گذشته علیه حکم دادگاه مهمی مبنی بر بهبود کیفیت هوا اعتراض کرد.