آپارتمان های پرخطر در بازار ساخت و ساز جدیدکارشناسان به متقاضیان بازار مسکن به ویژه متقاضیانی که پس از عبور از سه ویژگی، مزیت یا گزینه ذکر شده برای خرید این واحدها وارد بازار می شوند، هشدار می دهند که خریداران جدید بهتر است در مواجهه با ساخت و سازهای ناتمام نوساز و کاغذبازی، سبدی از ریسک را به خطر بیاندازند. مشاهده و ارزیابی با هم و با چشم باز تصمیم به خرید یا عدم خرید این واحدها بگیرید.