آموزش: مقررات طبقه بندی مدرسین / مقررات {رتبه بندی} در بهار پایان دادن شدسخنگوی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به تشریح فینال یافته های آیین نامه اجرایی قوانین نظام {رتبه بندی} مدرسین صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: پس اجتناب کرده اند تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ آیین نامه، احکام ترتیب مدرسین در بازه روزی تصمیم گیری شده ابلاغ تبدیل می شود.