آخرین گزارش بانک مرکزی از شاخص های کلیدی اقتصاد ایرانبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش تسنیم، آخرین گزارش بانک مرکزی از انتخاب آمارهای اقتصادی فروردین ماه سال جاری ساعتی پیش منتشر شد که نشان می دهد رشد نقدینگی در اولین ماه امسال نسبت به سال گذشته منفی شده است. دلیل اصلی رشد منفی نقدینگی در سال جاری تعلیق اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و کاهش چاپ پول در سیستم بانکی است.

بر اساس این گزارش، نقدینگی در فروردین ماه امسال به رقم ۴۸۲۳.۲۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل (اسفند ۱۴۰۰) ۲۰ درصد کاهش داشت. رشد نقدینگی پس از ۹ سال در فرودین امسال منفی شده است.

رشد عرضه پول در فروردین ماه منهای ۳.۵ درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل بود. حجم پول در تاریخ گزارش به ۹۵۱۹.۸ میلیارد ریال رسیده است.

پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۱۱۷.۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه پایانی سال گذشته ۱.۳ درصد رشد داشت. همچنین رشد پایه پولی سالانه ۳۱.۵ درصد اعلام شد.

در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱، بدهی بانک ها به بانک مرکزی به حدود ۱۴۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ معادل ۲۴.۴ درصد رشد داشت. همچنین این متغیر نسبت به اسفند ۱۴۰۰ ۲.۲ درصد کاهش داشته است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در پایان فروردین ماه به ۱۴۰۱ هزار و ۵۶۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰.۱ درصد رشد داشته است. این متغیر نسبت به مارس ۱۴۰۰ ۱.۶ درصد کاهش داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان فروردین ۱۴۰۱ به ۷.۸ رسید که نسبت به ماه مشابه ۱۴۰۰ ۵.۱ درصد رشد و نسبت به اسفند ۱۴۰۰ ۱.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به ذکر است که رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این از رشد منفی نقدینگی در دولت سیزدهم خبر داده و تاکید کرده بود: در چند ماه گذشته دولت جدید، شتاب رشد نقدینگی کاهش یافته است و جالب است که در سال جدید، یعنی در فروردین، نرخ رشد نقدینگی منفی است. بنابراین در سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی منفی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح دلایل کاهش رشد نقدینگی در سال جاری گفت: در سال های گذشته طبق قانون بودجه، دولت هر سال از بانک مرکزی کمک هزینه دریافت می کرد، امسال خوشبختانه ندادیم. دولت این کمک هزینه را دارد و این یکی از عواملی است که باعث کاهش رشد نقدینگی شده است.

صالح آبادی توضیح داد: در پایان سال گذشته، موجودی اوراق در پرتفوی بانک مرکزی – اوراق دولتی – ۹۵ میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر این رقم به ۷۵ میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی حدود ۲۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شده است. نگرانی دیگر اضافه برداشت بانکی است که در سال گذشته افزایش یافته اما نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافته است و بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی حدود ۷ میلیارد تومان اوراق دولتی در اختیار بانک مرکزی داشت و بانک مرکزی آن را در بازار فروخت. مجموعه این عوامل باعث شد تا نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نسبت به پایان سال گذشته کاهش یابد.